Aktier

Att följa utvecklingen på aktiemarknaden och investera i köpvärda aktier är för vissa ett jobb. Andra har det som en intressant hobby medan ytterligare andra investerar i aktier som ett långsiktigt sparande. Tiden man lägger ner speglar mycket i hur stort intresse man har. Men målet är detsamma – att få en hög årlig avkastning på sitt investerade kapital.

Hur ofta man behöver ser över sitt innehav och eventuellt justera detta beror främst på hur man ser på sina investeringar. Men även vilka aktier man har i sin portfölj. Är det stora och stabila företag kommer inte kurssvängningarna vara speciellt stora medan små företag inte sällan skapar stora förändringar i aktiekursen. De små företagen är helt enkelt mer känsliga då en liten detalj kan vara avgörande för företagets ekonomiska framtid.

Grunden för aktiehandel är att veta vad aktier är, hur man handlar med dessa och vad man bör tänka på när man börjar spara i aktier. Det är några av det punkter som presenteras här.

Vad är aktier?

En aktie är ett bevis på att man äger en del av ett företag som är registrerat som ett aktiebolag. Mycket förenklat kan sägas att om det finns 100 aktier i ett företag och en person äger en av dessa aktier äger personen 1% av företaget.

Om det går ekonomiskt bra för företaget kommer värdet på företaget att öka och därmed ökar även värdet på aktien. Men detsamma gäller bakvänt- att om företaget inte går bra (eller förväntas gå sämre framöver) går värdet ner och aktievärdet (kursen) faller.

De som har aktier har även rätten att få vara med och påverka företaget på exempelvis dess årsstämma. Om det blir röstning väger varje aktie som en röst. Därmed blir de som har stora poster av aktier i ett företag i realitet dess ägare då de kan rösta fram de förslag de anser vara bäst.

I större företag förekommer ibland A-, B- och C-aktier. Det som främst skiljer dessa är att det enbart är ägarna av A-aktier som får gå på årsstämman och därmed ha chansen att påverka.

Hur kan jag tjäna pengar på aktier?

Grunden för att tjäna pengar på aktier är att köpa dem till ett lägre pris än de sedan säljs för. Men vilken strategi man ska ha och vilka mål med investeringar som bör finnas beror mycket på om man har som mål att tjäna pengar långsiktigt eller kortsiktigt.

Lång sikt

De flesta som investerar i aktier gör detta för att tjäna pengar långsiktigt. Detta genom att köpa aktier i företag som förväntas öka i värde över tid. I detta fall kan exempelvis investering ske i så kallade ”framtidsföretag” vilket är mer riskfyllt då det är relativt osäkert gällande hur de kommer att lyckas i framtiden. Likväl kan investeringar ske i större och stabilare företag som har en tydligare och stabilare framtid.

Kort sikt

Det är även möjligt att tjäna pengar på aktier på kort sikt. Den snabbaste formen kallas för DayTrading och innebär att man köper och säljer aktieposter flera gånger per dag. Målet är aldrig att behålla aktierna på lång sikt utan enbart att utnyttja små justeringar i aktiekurserna för att därigenom tjäna pengar. Det kan låta lite om en DayTrader lyckas göra en genomsnittlig vinst på 1% per dag. Men om så sker kommer den årliga avkastningen bli på flera hundra procent.

Vad finns det för risker med aktier?

Då en aktie är en del av ett företag sätts värdet på aktien utifrån hur bra/dåligt det går (eller förväntas gå) för företaget rent ekonomiskt. Risken är därmed att man köper aktier i företag som sedan har en negativ utveckling. I detta fall kommer värdet på aktierna att minska och när de säljs sker detta till en förlust.

Den största risken finns om aktier på mindre aktielistor köps. Om kursen faller kraftigt finns en stor vilja att sälja av sitt innehav hos aktieägarna. Men omsättningen på aktier på dessa listor är betydligt mindre än på de större listorna vilket gör att det inte ens behöver finnas någon köpare. I dessa fall kan det till och med bli svårt att sälja av sitt innehav.

Som med alla investeringar handlar det alltså om att värdet kan minska.

Var och hur köper jag aktier?

Aktier kan köpas vi banker som erbjuder aktiehandel (vilket alla de fem största bankerna gör) eller aktiemäklare så som exempelvis Avanza eller Nordnet. Första steget är att ansöka om att få starta en aktiedepå hos företaget. Det är ett konto varifrån det sedan tas pengar när aktierna handlas.

När en aktie ska köpas väljer man sedan hur många av dessa aktier som ska köpas samt vilket pris man är beredd att betala. Om en aktie kostar 150 kr kan det i början därmed vara en bra idé att enbart köpa några få för att lära sig aktiehandeln.

Hos aktiemäklaren går det att se till vilket pris de senaste aktierna sålts för men det finns inget tvång att lägga köporder till just denna nivå. Man väljer själv det pris man är beredd att betala och skickar sedan en order. Denna matchas sedan mot säljordrar som skickas in och om matchning kan genomföras blir aktierna köpta och likvida medel dragna från depåkontot.Nasdaq omx stockholm

Vad kostar det att köpa aktier?

Priset på att köpa aktier beror på flera faktorer. Alla aktiemäklare tar courtage (avgift vid köp- eller försäljning) som är en viss procent på beloppet. Exempelvis tar Nordnet en avgift på 0,034%-0,25% på summan av aktierna som köps. Men detta med ett lägsta courtage på en krona (2015).

Detta kan jämföras med Danske Bank som vid samma tillfälle tog 0,1% men med ett minsta courtage på 99kr.

Till viss del spelar det alltså roll via vilken aktiemäklare som man handlar aktier.

En annan sak som påverkar är vilken börslista som handeln ska ske på. De ovan nämnda priserna gäller på Stockholmsbörsen. Vill man däremot investera i NGM Nordic blir kostnaden högre. Detsamma gäller om det exempelvis är på den amerikanska marknaden som aktierna ska köpas och säljas.

Varför förändras priser på aktier?

Priset på en aktie speglar det totala värdet som marknaden anser att ett företag har. Om det exempelvis finns en miljon aktier och varje aktie kostar 100 kr är det förväntade värden 100 miljoner. Går det bra för företaget kommer det totala värdet på företaget öka vilket i sin tur ökar värdet på varje enskild aktie.

Nu är det inte enbart företagets utveckling som påverkar kursen och minst lika mycket förväntad utveckling. Detta eftersom de som investerar i aktier på lång sikt köper aktier när de tror att värdet kommer att öka inom deras investeringsperiod. Detta kan då vara upp till flera år.

Världens aktiebörser

För svenskar är det främst på Stockholmsbörsen (som egentligen heter Nasdaq Stockholm) som aktiehandel sker. Här finns de största svenska företagen och det är även här som det är billigast att handla gällande courtage hos aktiemäklarna. Men hos många aktiemäklare finns även möjlighet att investera i andra börser runt om i världen. Några av de som svenska investerare relativt lätt kan investera i är:

OMX Helsinki

Den finska börsen som sedan 2003 ägs av det svenska företaget OMX. Den är beläget i Helsingfors. OMX Helsinki ingår även i Nordic Exchange som är en börs med företag från Norden och Baltikum

New York Stock Exchange

Detta är världens största börs och ligger i New York. Här finns närmare 2800 företag. Idag ägs börsen av företaget NYSE Euronext som även äger den europeiska börsen Euronext.

Euronext Paris

Euronext Paris är den börs som är störst i Frankrike. Det är även en sammanslagning av börser från Amsterdam, Bryssel, Paris och Lissabon. Börsen är idag uppköpt av New York Stock Exchange .

Vilka länder och vilka börser som aktiemäklarna kan erbjuda handel i kan variera.

Vad är derivat?

Derivat eller derivatinstrument är ett kategorinamn på de värdepapper där värdet på värdepappret är knutet till ett underliggande värdepapper eller händelse och detta även till en speciell tidpunkt/tidsperiod. Exempel på derivat är optioner, terminer och swappar.

När derivathandel sker skrivs ett slags kontrakt mellan två parter. Den första personen köper en rättighet att köpa alternativt sälja det underliggande värdepappret till en viss summa under en viss tidsperiod. Mycket förenklat kan det exempelvis vara att personen betalar 500kr för att ha rätten att få sälja 100 Ericssonaktier till kursen 10kr om en månad. Den andra parten måste då köpa dessa detta datum.

För den första parten finns alltså en rättighet att göra denna handel (men ingen skyldighet). Detta medan det hos den andra parten finns en skyldighet att slutföra avtalet om den första personen avser att göra detta.

Skatt på aktiehandel

Den sammanlagda vinst/förlust som sker på aktiehandel under ett år ska lyftas upp i deklarationen under kommande år. Samtliga köp och försäljningar ska redovisas på K4-blankett. Detta är även något som aktiemäklarna ofta kan hjälpa till med.

Det är sedan den totala vinsten som kommer att beskattas. Detta med en vinstskatt på 30%. Skulle personen sammanlagt gått med förlust under året sker därmed inte någon beskattning.

Man får även ta med courtageavgiften som en kostnad som därmed räknas in i det totala anskaffningsvärdet på aktierna.

Vet man inte anskaffningsvärdet kan schablonmetoden användas. I detta fall får inköpsvärdet sättas till 20% av försäljningspriset.

För- och nackdelar med aktier

Sammanfattningsvis finns det alltså både fördelar och nackdelar med aktier.

Fördelarna är bland annat:

  • Billigt och enkelt – Med minsta courtage på en krona har alla råd att investera i aktier. Det är också extremt enkelt att köpa/sälja aktier online.
  • Möjligheten till stor avkastning – Med aktier finns möjligheten att få en mycket hög avkastning i förhållande till risknivån.

Nackdelar är bland annat:

  • Kan ge stora förluster – Skapas det en stor oro på finansmarknaden kan vissa aktier falla mycket snabbt i värde. Vid ett flertal tillfällen har värdet på vissa börser fallit med upp till 10% under enbart en enda vecka. Värdet på enstaka aktier har (främst mindre företag) även fallit närmare 90% efter mycket negativa nyheter. I dessa fall handlar det exempelvis om konkurs eller att man inte fått in tillräckligt med pengar för att kunna bedriva sin verksamhet.
  • Kräver kunskap – De som inte har kunskap inom aktiehandel bör istället köpa fonder. Aktiehandel kräver betydligt mer kunskap och att man håller sig uppdaterad gällande aktiemarknaden.