Obligationer

För ett långsiktigt sparande är det viktigt att ha ett flertal olika värdepapper som även har olika risknivå. Ett av de minst riskfyllda värdepappren att investera i är obligationer. Det är ett skuldebrev som innebär att man kommer att få tillbaka en viss summa från utgivaren. Utöver detta även en viss ränta.

De säkraste obligationerna är statsobligationer (som staten ger ut) men de som vill ha något bättre ränta kan även välja på bostadsobligationer eller företagsobligationer.

PremieobligationUtöver klassiska obligationer finns även de populära premieobligationerna. Det är de obligationer som kan ge störst avkastning. Men då det är ett lotteri som avgör hur stor avkastning man får kan det även innebära att man enbart får tillbaka det investerade kapitalet.

Här kan du läsa mer om vad en obligation är, hur man köper dem och vad det finns för fördelar och nackdelar med att investera i obligationer.

Vad är en obligation?

Obligationer är räntebärande papper med längre löptid. Det blir därmed ett skuldebrev som intygar att pengar har lånats ut till en låntagare som exempelvis kan vara en kommun, en stat eller ett företag. Det är dessa skuldebrev som sedan handel kan ske med.

När obligationen löper ut fås hela det investerade beloppet tillbaka och vanligtvis fås även periodiska utbetalningar. Det finns även de obligationer där enbart investeringsbeloppet betalas tillbaka på. Dessa kallas då för nollkuponger.

Vad finns det för typer av obligationer?

Några av de vanligaste formerna av obligationer är:

Bostadsobligation

Obligationer som ges ut av olika bostadsinstitut för att därigenom få in pengar till större investeringar kallas för bostadsobligationer. Dessa anses generellt som säkra då det finns fastigheter som säkerhet för lånet. Därmed är även räntan relativt låg i jämförelse med företagsobligationer.

Företagsobligation

Företagsobligationer innebär att det är ett företag som ger ut dessa räntebärande papper. Hur stor ränta som ges beror mycket på hur stort och etablerat företaget är. Men generellt är det högre risk vilket även speglar sig i högre ränta. Då det ofta krävs stora summor vid investering i företagsobligationer erbjuder många mäklare företagsobligationsfonder där man kan köpa andelar.

Premieobligationer

Istället för att alla som har obligationer får en liten del av räntan så fungerar premieobligationer som ett lotteri. Alla ränteintäkter samlas i en pott som sedan lottas ut till de som har premieobligationer. Därmed kan vissa vinna upp till 1 miljon kronor medan andra inte får någon vinst alls. Däremot får man alltid tillbaka värdet på obligationerna efter att de löpt ut.

Statsobligationer

Den säkraste formen av obligationer då staten är låntagare. Dessa har oftast löptid på 2-15 år. Långa löptider, hög säkerhet samt låg ränta karaktärisera dessa.

Hur köper jag obligationer?

Det går att investera i obligationer bland annat via banker samt fondmäklare.

Däremot är ofta obligationerna på så höga belopp att få har råd att köpa hela poster. Exempelvis har Swedbank en miljon kronor som lägsta investeringsbelopp på statsobligationer.

Ett enklare sätt att investera i obligationer är därmed att köpa fondandelar. Då kan man investera ett valfritt belopp så länge som det minst är lika stort som fondens lägsta gräns. Den brukar vara på hundra eller några hundra kronor.

Premieobligationer vänder sig tydligt till privata marknaden och dessa går att köpa direkt från Riksgälden eller någon av de återförsäljare som finns för dessa. Vanligtvis säljs de två gånger per år.

För- och nackdelar med obligationer

Det finns fördelar och nackdelar med alla sparformer.

Några av fördelarna med obligationer är:

  • Säker investering – Med statsobligationer är det en helt säker investering eftersom det är staten som är säkerheten. Men även de andra typerna av obligationer anses som relativt säkra.
  • Chans till stor vinst trots låg risk – Med premieobligationer finns chansen att få mycket höga vinster – trots att man inte kan förlora insatsen.
  • Exakt ränta – Den som behåller sina obligationer till att de faller ut vet exakt hur stor ränta man kommer att få genom denna investering.

Några av nackdelarna med att spara i obligationer är:

  • Låg avkastning – Obligationer är säkra investeringar. Nackdelen med säkra investeringar är att de ger låg avkastning. Så är det även i detta fall.
  • Kan minska i värde – Om man vill sälja obligationerna innan de löpt ut finns risken att detta genomförs till ett lägre värde än de köptes in till.