Att investera pengar

Att enbart ha sina pengar på ett transaktionskonto på banken är aldrig ekonomiskt försvarbart. De flesta banker ger inte någon ränta alls på dessa konton så det är knappast en bra väg att gå för att få avkastning på pengarna.

Hur man däremot ska investera sina pengar för att få en så bra avkastning som möjligt beror främst på vilken risk man är beredd att ta samt vilken kunskap man har inom de olika investeringsvägarna.

Börja alltid med att formulera en målsättning med investeringen och sök sedan vägar att investera pengarna på bästa sätt. Detta oavsett om det handlar om sparkonto på banken eller investering i guld och fastigheter.
Investera pengar

Ha tydlig målsättning

Genom att ha en tydlig målsättning med sina investeringar blir det även lättare att nå en förväntad avkastning. Allt för många glömmer detta och gör därmed felaktiga beslut.

Tid

Det är stor skillnad om man förväntar sig en avkastning på det investerade kapitalet inom 1 år eller inom 10 år. Vissa investeringar ger lite avkastning varje år medan andra ger avkastning långt efter att investeringen har genomförts. En första faktor att tänka på gällande målsättningen är därmed när man förväntar sig att få sin avkastning

Avkastning

Det är minst lika viktigt att i målsättningen sätta upp ett tydligt mål gällande hur mycket man förväntar sig få tillbaka. Det gör också att man lättare kan se när det är dags att dra sig ur investeringen. Om trender pekar på att avkastningen inte kommer bli på den nivå man förväntat sig kan det vara mer ekonomiskt att ta denna förlust och investera i något annat.

Men detta gäller även omvänt. Det handlar även om att våga sälja sina investeringar i tid trots att trender pekar på att de kommer att öka mer i värde. Därmed kan man sätta upp en undre och en övre gräns där försäljning alltid sker. Självklart kan dessa gränser revideras med tid men detta ska då ske av genomtänkt analys av dagsaktuellt läge.

Risk eller chans?

En faktor att ta ställning till när pengar ska investeras är vilken risk man är beredd att ta. Generellt gäller att man kan få högre avkastning ju högre risknivå man väljer. Men det betyder även att risken att förlora delar av (eller hela) sitt kapital är betydligt större.

Några exempel på olika risknivåer kan visas genom följande investeringsformer.

Räntekonto

De som väljer att investera sina pengar i ett räntekonto med statlig insättningsgaranti har den största säkerheten som går att få. Men det ger även en extremt låg avkastning. I slutet av 2015 gick det att få ca 1% i årlig ränta på ett konto med fria uttag och fria insättningar.

Sparkonto

Ett sparkonto är väldigt likt ett räntekonto i det att säkerheten är stor, speciellt då kontot täcks av den statliga insättningsgarantin. Samtidigt skiljer sig sparkonton från räntekonton i det att valmöjligheterna ofta är större. Du kan välja att låsa dina pengar i ett valfritt antal år och på så vis få en betydligt högre ränta än på ett räntekonto.

Aktier/Fonder

En extremt stor del av svenska befolkningen äger aktier. Detta då främst genom fonder. Att äga aktiefonder är oftast mindre riskfyllt än att äga enskilda aktier (men det finns undantag). I och med att fonden består av många olika aktier påverkas kursen inte jättemycket även om en enskild aktie skulle falla i värde.

Genom att välja enskilda aktier kan man ta större del av kursuppgångar men därmed även förlora mer vid nedgång.

Både när det kommer till aktier och fonder finns lägre och högre risk. Detta beroende på inom vilka branscher som investeringar sker.

Crowdfunding

Genom Crowdfunding kan mycket små företag be om investeringar från privatpersoner och andra företag. Detta för att exempelvis kunna genomföra ett tydligt steg i företagets utveckling. Går det bra för företaget kan de som investerat i det få mycket stor avkastning på det investerade summan. Men går det dåligt för företaget är risken att hela summan förloras.

Tydlig information och kunskap

En tydligt grundregeln vid investeringar, oavsett investeringsväg, är att alltid enbart investera i saker man förstår sig på. Det kan se mycket lockande ut att investera i optioner eller använda fonder med hävstångseffekt för att maximera sina vinster. Men detta kräver också att man är helt och hållet införstådd med riskerna och hur investeringen fungerar.

När det kommer till information och kunskap handlar det även mycket om att hålla sig uppdaterad inom det område man investerar inom. Det är då man kan ta de rätta besluten gällande köp, försäljning eller förändring av innehav. Utöver det förändras även regler och lagar ibland som kan förbättra eller försämra dessa investeringsvägar.

Grundregeln är därmed att investera i det man har kunskap inom och sedan även hålla sig uppdaterad gällande den kunskapen. Har man inte intresse, eller tid, att hålla sig uppdaterad bör man istället välja enklare sätt att investera sina pengar. Detta gäller oavsett vad man investerar inom. Bara för att man tidigare har investerat i stora globala blandfonder så betyder det inte att man har all kunskap som krävs för att investera i alla slags fonder. Möjligheterna och riskerna skiljer sig extremt mellan olika fonder.